SLUŽBY

Stanovení radonového indexu
Měření radonu v budovách
Služby osobní dozimetrie
Ostatní služby
Služby osobní dozimetrie na pracovištích se zvýšeným ozářením z přírodních zdrojů

Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění zákona č. 13/2002 Sb. a vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB) č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně stanovují vlastníkům specifikovaných pracovišť zvláštní povinnosti týkající se omezování ozáření pracovníků z přírodních zdrojů.

Podle § 87 písm. b) až e) vyhlášky č. 307/2002 Sb. jsou takovými pracovišti :
 • doly, jeskyně a další pracoviště v podzemí,
 • pracoviště, na nichž je čerpáním, shromažďováním nebo jiným obdobným způsobem nakládáno s vodou z podzemních zdrojů, zejména čerpací stanice, lázeňská zařízení, stáčírny a úpravny vody,
 • všechna pracoviště, na nichž bylo prokázáno překročení objemové aktivity radonu 1000 Bq/m3,
 • pracoviště, na nichž se provádí
  1. primární úprava uhlí a jeho využívání jako energetické suroviny včetně zpracování vedlejších energetických produktů a výroba stavebních materiálů z nich,
  2. těžba, transport produktovody a zpracování ropy a plynu,
  3. zpracování fosfátových surovin,
  4. výroba pigmentů na bázi oxidu titaničitého,
  5. výroba žáruvzdorných i koroziodolných materiálů na bázi oxidu zirkoničitého,
  6. zpracování surovin na bázi vzácných zemin,
  7. metalurgická výroba kovů z primárních surovin,
  8. výroba a užití materiálů s využitím thoria a uranu, například svařovací elektrody, vysoceodolné materiály a příměsi do skel,
  9. úprava vod z podzemních zdrojů.


Povinnosti vlastníka pracoviště uvádí § 6 odst. 3 atomového zákona. Vlastník pracoviště je povinen :
 • informovat dotčené osoby vykonávající práce o možném zvýšeném ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření a o zdravotní újmě s tím související a o překročení směrných hodnot a o provedených zásazích,
 • zajistit měření, která dovolí pro stanovené fyzické osoby určit roční efektivní dávku a ve stanoveném rozsahu a formě údaje o provedených měřeních evidovat a pravidelně předávat SÚJB,
 • dovolit uvolňování přírodních radionuklidů do životního prostředí jen v míře nepřevyšující stanovené uvolňovací úrovně nebo v rozsahu a za podmínek povolení SÚJB podle § 9 odst. 1 písm. h) atomového zákona,
 • provést zásahy ke snížení ozáření v těch případech, kdy jsou překročeny stanovené směrné hodnoty, jestliže zásahem očekávané snížení zdravotní újmy je dostatečné k odůvodnění škod a nákladů spojených se zásahem,
 • v případě, že ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření může u osob vykonávajících práce překročit 3/10 některého z limitů pro radiační pracovníky, musí tuto skutečnost oznámit SÚJB a na dotčené osoby vykonávající práce se uplatňuje stejný rozsah požadavků jako na pracovníky kategorie A, včetně preventivní zdravotní péče a osobního monitorování.


RADON v.o.s. je oprávněna :

provádět měření a vyhodnocení údajů, které umožní určit efektivní dávku fyzických osob za kalendářní rok na pracovišti, kde může dojít k významnému ozáření z přírodních zdrojů.

Stanovení efektivní dávky osob je založeno zejména na podrobném místním šetření a provedení speciálních měření. Odhad efektivní dávky fyzických osob za kalendářní rok představuje výchozí údaj pro rozhodnutí, zda je měření a hodnocení nutné provádět každoročně, případně zda jsou nutná další opatření.

Součástí posudku je i základní posouzení problematiky uvolňování přírodních radionuklidů do životního prostředí, pokud k němu dochází.

Rozsah měření, termín a cena odborného posudku se sjednávají individuálně podle rozsahu zakázky.

RADON v.o.s., Novákových 6, 180 00 Praha 8    e-mail : radon@comp.cz