SLUŽBY

Stanovení radonového indexu
Měření radonu v budovách
Služby osobní dozimetrie
Ostatní služby
Ostatní služby

 • Kontrola zubních rentgenových přístrojů
 • E.I.A.
 • Inženýrsko geologický průzkum
 • Vedení účetnictví

Zajištění jakosti radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii a ve veterinární praxi

 • odborné posuzování zubních rentgenů pro intraorální diagnostiku, panoramatických rentgenových zařízení s extraorálním detektorem a veterinárních rentgenových zařízení
 • řízení jakosti zobrazovacího procesu (dle požadavků zákona č. 18/1997 Sb. - atomový zákon ve znění zákona č. 13/2002 Sb. - a vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně)

RADON v.o.s. provádí :

Přejímací zkoušky nových rtg zařízení (resp. výchozí zkoušky dlouhodobé stability na pracovištích, kde je rtg zařízení v provozu) zahrnující :

kontrolu samotného rentgenového zařízení (celistvost vybavení a funkčnost ovládacích prvků a signalizace, přesnost a reprodukovatelnost vysokého napětí, reprodukovatelnost kermy, celková filtrace svazku, geometrie svazku a další parametry),

kontrolu zpracování filmů (světlotěsnost temné komory a pracovní osvětlení, resp. čistota a světlotěsnost vyvolávacího automatu, teplota vyvolávacích lázní, doba vyvolávání, výměna chemikálií),

kontrolu zobrazovacího systému (u intraorálních rentgenových zařízení např. kontrast zobrazení zubního fantomu, referenční zčernání zubního fantomu, rozlišení při vysokém kontrastu, kerma ve vzduchu pro jmenovité zčernání filmů),

kontrolu osobních ochranných pomůcek.

Součástí protokolu je návrh programu zabezpečení jakosti pro pracoviště (rozsah a frekvence zkoušek dlouhodobé stability a provozních zkoušek stálosti) a návrhy dalších dokumentů, které jsou nutné k žádosti o povolení pro nakládání se zdrojem záření

Zkoušky dlouhodobé stability podle schváleného programu zabezpečení jakosti

Cena, platební podmínky

Celková cena přejímací zkoušky, resp. výchozí či opakované zkoušky dlouhodobé stability na pracovišti s jedním rentgenovým zařízením zahrnující veškeré náklady (včetně nákladů na dopravu) činí 3500,- až 4200,- Kč + DPH. Fakturu na celkovou částku s dobou splatnosti 14 dnů zasíláme spolu se zprávou o výsledcích.

Odborné garance

Příslušné povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření bylo vydáno rozhodnutím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 21837/2003 ze dne 25.11.2003, resp.č. 1060/2004 ze dne 12.1.2004, s platností do 31.12.2013. Stanovená měřidla jsou pravidelně ověřována v souladu s ustanoveními zákona č. 505/90 Sb. o metrologii. Kopii zprávy o výsledcích zkoušek zasíláme místně příslušnému regionálnímu centru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Tak je zajištěna stálá kontrola naší práce.

E.I.A. - hodnocení vlivů na životní prostředí

- zpracování dokumentace a posudků na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí

Rozsáhlejší zpracované studie, resp. posudky a dokumentace v procesu E.I.A
 • Stáčírna minerální vody Běloves - informativní studie o možných vlivech na životní prostředí, 1993
 • Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 244/1992 Sb. "Vedení 110 kV Domažlice - Tachov", 1995
 • Oponentní posudek dokumentace "Komplexní revitalizace krajiny po chemické těžbě uranu na Českolipsku", 1997
 • Oponentní posudek ekologické části projektové dokumentace "Technický projekt likvidace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem a související sociální program", 1997
 • Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí stavby "Zasmyčkování stávajícího vedení 220 kV Chotějovice/Bezděčín do rozvodny Úžín", 1999
 • Dobývání ložiska kaolínu Ruprechtov povrchovým lomem - posouzení radiační situace a možných vlivů na zdraví pracovníků, obyvatelstva a na životní prostředí v souvislosti se zvýšenou úrovní přírodní radioaktivity v nadloží ložiska, 1999
 • Uvádění radionuklidů do životního prostředí činností s.p. DIAMO Stráž pod Ralskem - stanovení zátěže kritické skupiny obyvatel obce Noviny pod Ralskem související s ingescí přírodních radionuklidů uvolňovaných do řeky Ploučnice, 1999
 • Dokumentace vlivu stavby na životní prostředí pro výrobní haly v Plazech, okres Mladá Boleslav, 2001

Zajištění průzkumů
 • Inženýrská geologie a hydrogeologie
 • Geotechnika - zakládání staveb

Vedení účetnictví
 • Externí vedení účetnictví, případně daňové evidence
 • Činnost účetních poradců


RADON v.o.s., Novákových 6, 180 00 Praha 8    e-mail : radon@comp.cz