LEGISLATIVA

Legislativní souvislosti
Postup u nových staveb
Postup ve stávajících stavbách
Legislativní souvislosti

V České republice se přistoupilo k legislativní úpravě řešení radonové problematiky v roce 1991. Tehdy byla vydána vyhláška ministerstva zdravotnictví č.76/1991 Sb. o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů, která zdůraznila význam preventivní ochrany u nově stavěných objektů a zastřešila řešení ozdravných opatření u starších objektů za pomoci finančního příspěvku státu. Zároveň probíhalo a dosud probíhá cílené vyhledávání objektů s nevyhovujícími hodnotami objemové aktivity radonu v ovzduší.

Rozšiřující se vědomosti, výsledky mnoha výzkumů, zkušenosti z realizovaných opatření proti pronikání radonu z podloží a mnohé další nové informace se promítají jak do metodik měření a do postupů preventivní ochrany i ozdravných opatření, tak i do příslušné legislativy. Řešení radonové problematiky bylo převedeno do kompetencí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a další rezorty státní správy byly přizvány ke spolupráci. Tento postup navazuje na odbornou stránku radonové problematiky, kdy se na řešení podílí celá řada oborů (zdravotnictví a hygiena, fyzika, inženýrská geologie a geofyzika, pozemní stavitelství, zdravotní technika).

Od července roku 2002 tvoří legislativní rámec řešení radonové problematiky příslušné paragrafy tzv.atomového zákona, tj. zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb. Podrobnější údaje potom obsahuje vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB) č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně.

V oblasti ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření dochází k několika změnám. Místo pojmu "hodnocení radonového rizika" zavádí a využívá legislativa termín "stanovení radonového indexu pozemku". Dále se přechází v návaznosti na veličiny používané při měření a hodnocení v Evropě z veličiny "ekvivalentní objemová aktivita radonu" na veličinu "objemová aktivita radonu". Pro zajištění kvality měření a hodnocení zdůraznila úprava význam povolení vydávaného Státním úřadem pro jadernou bezpečnost pro tuto činnost. Komerční firmy, které se měřením a hodnocením zabývají, musí být držiteli odpovídajícího povolení, a objednatel má tak jednoduchou možnost poznat, zda firma, u které se rozhodl zpracování posudku zadat, je dostatečně odborně erudovaná a vybavená, aby získal odpovídající informace. Celková úprava legislativy je dále vedena snahou jasně definovat postup při řešení radonové problematiky u nové výstavby a u stávajících objektů.

Stavebníků, projektantů i široké stavební veřejnosti se týkají zvláště nové formulace a povinnosti obsažené v paragrafu 6 (Ozáření z přírodních zdrojů) zákona.

RADON v.o.s., Novákových 6, 180 00 Praha 8    e-mail : radon@comp.cz