ZÁKLADNÍ INFORMACE

Informace o společnosti
Obory činnosti
Informace o společnosti

RADON v.o.s. byla založena v r. 1990 jako první česká soukromá firma zabývající se měřením radonu. Od počátku své existence se společnost podílí na řešení výzkumných úkolů v této oblasti - zpřesňování metodiky kategorizace radonového rizika základových půd (stanovení radonového indexu pozemku), sledování časových změn objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a změn objemové aktivity radonu v půdním vzduchu s hloubkou, problematika statistického hodnocení výsledků měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu, vývoj a testování zařízení pro měření plynopropustnosti půd in-situ, odvození parametru "radon availability", porovnání prognózních map radonového rizika (indexu) s výsledky detailních průzkumů stavebních pozemků, porovnání výsledků radonových průzkumů stavebních pozemků a výsledků měření radonu ve vnitřním prostředí budov, testování protiradonových bariér, a další.

RADON v.o.s. poskytuje služby na nejvyšší odborné úrovni. O úspěšnosti naší práce svědčí realizace více než 32000 zakázek ve 24leté historii naší firmy. Archiv společnosti obsahuje například výsledky stanovení radonového indexu pozemku (hodnocení radonového rizika plochy zástavby) z více než 17000 ploch různé velikosti po celém území České republiky (více než 310 000 odběrů vzorků a stanovení objemové aktivity radonu v půdním vzduchu).

Zástupci společnosti jsou spoluautory novelizované metodiky Stanovení radonového indexu pozemku (resp. i dříve používané metodiky Kategorizace radonového rizika základových půd), podle níž se v České republice postupuje při hodnocení radonového rizika stavebních pozemků. Výsledky řešení výzkumných úkolů byly presentovány na řadě domácích i mezinárodních konferencí (např. 5th Int. Symposium on the Natural Radiation Environment, Badgastein, 1991, 8th Int. Congress of I.R.P.A., Montreal, 1992, 2nd Int. Colloquium on Gas Geochemistry, Besancon, 1993, 6th Int. Symposium on the Natural Radiation Environment, Montreal, 1995, 9th Int. Congress of I.R.P.A., Wien, 1996, 4th Int. Colloquium on Gas Geochemistry, Roma, 1997, European Conference on Protection against Radon at Home and at Work, Praha, 1997, Int. Workshop on Radon in the Living Environment, Athens, 1999, 7th Int. Symposium on the Natural Radiation Environment, Rhodes, 2002, 7th International Conference on Gas Geochemistry, Freiberg, 2003, 4th European Conference on Protection against Radon at Home and at Work, Prague, 2004, International Workshop on Radon Data: Valorisation, Analysis and Mapping, Lausanne, 2005, 2nd European IRPA Congress on Radiation Protection, Paris, 2006, Conference Radon Risk - Time for More Effective Action, London, 2007, 5th Conference on Protection against Radon at Home and at Work, Prague, 2007, 33rd International Geological Congress, Oslo, 2008, International Radon Symposium - American Association of Radon Scientists and Technologists, Las Vegas NV, 2008, Radon Education Day, Illinois State University, 2008, Radon/Thoron Measurement and Mitigation Workshop, Ottawa, 2008, Conference Radon in Environment, Zakopane, 2009, Radon Education Day, Ciudad Rodrigo, Spain, 2010).

Společnost RADON v.o.s. (spolu se Stavební fakultou ČVUT) zastupovala Českou republiku v mezinárodním projektu European Research into Radon in Construction Concerted Action - ERRICCA 2 (r. 2002-2004). Spolu s Českým geologickým ústavem Praha RADON v.o.s. pravidelně pořádá konferenci "International Workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping", jejíž zatím poslední, jedenáctý ročník se konal v září 2012 v Praze, a vydává sborník Radon Investigations in the Czech Republic. V rámci třetího workshopu v r. 1996 organizovala RADON v.o.s. i mezinárodní srovnávací měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a rychlosti plošné exhalace radonu z povrchu terénu, obdobné srovnávací měření předcházelo i šestému ročníku workshopu v roce 2002, resp. desátému a jedenáctému ročníku workshopu v letech 2010 a 2012.

Veškerá stanovená měřidla, která využívá RADON v.o.s. ke své činnosti, jsou pravidelně metrologicky ověřována. V r. 1995 jsme se zúčastnili mezinárodního srovnávacího měření objemové aktivity radonu, pořádaného Environmental Measurements Laboratory v New Yorku (27th EML Radon Gas Intercomparison) a mezinárodního srovnávacího měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a rychlosti plošné exhalace radonu z povrchu terénu, pořádaného toutéž laboratoří (6th IRMP Intercomparison Test and Workshop). Výsledky obou srovnávacích měření lze hodnotit jako velmi dobré.

Archiv společnosti obsahuje výsledky řady rozsáhlých průzkumů a terénních měření v životním prostředí - např. měření rychlosti plošné exhalace radonu, objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a dávkového příkonu záření gama na odkalištích Chemické úpravny MAPE Mydlovary, na odkališti chemické úpravny a dalších místech ovlivněných těžbou uranové rudy v oblasti Stráže pod Ralskem (hlušinové odvaly, sklady rudy, areál chemické těžby) a v zásobníku zemního plynu Příbram-Brod, výsledky kontrolních měření dávkového příkonu záření gama v nádrži Horka ve Stráži pod Ralskem, apod.

Aktuální povolení k měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů, včetně měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách, a stanovení radonového indexu pozemku bylo v.o.s. RADON vydáno rozhodnutím SÚJB č.j. 55941/2006 ze dne 28.11.2006 s platností na dobu neurčitou.

RADON v.o.s., Novákových 6, 180 00 Praha 8    e-mail : radon@comp.cz