SLUŽBY

Stanovení radonového indexu
Měření radonu v budovách
Stanovení radonového indexu pozemku

RADON v.o.s. poskytuje v oblasti hodnocení radonového rizika ploch zástavby - stanovení radonového indexu pozemku - následující služby :

  • detailní radonový průzkum pro novou výstavbu (stanovení radonového indexu pozemku jako nedílná součást stavebního řízení, resp. územního rozhodnutí)
v následujících cenových relacích :

 Jednotlivý objekt (rodinný dům apod.)  od 3000,- Kč/objekt 
 Dva a více rodinných domů (RD) na sousedních parcelách  od 2000,- Kč/objekt 
 Rozsáhlá zástavba  od 800,- Kč/objekt
 14 000,- Kč/za 1 ha zkoumané plochy 
Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.

Postup při stanovení radonového indexu pozemku

Postup vychází z jednotné předepsané metodiky - Stanovení radonového indexu pozemku (Neznal et al., SÚJB 2004). Určení výsledné kategorie radonového indexu vychází z posouzení hodnot objemové aktivity radonu (222Rn) v půdním vzduchu a z hodnocení plynopropustnosti zemin a hornin pro plyny. Uvažuje se přitom celý budoucí kontakt nového objektu s podložím.

Základní úkol radonového průzkumu představuje přímé stanovení objemové aktivity radonu v půdním vzduchu ve vzorcích odebraných v daném rozsahu a síti. Odběr vzorků půdního vzduchu se provádí z hloubky 0,8 m, většinou pomocí tenkých odběrových tyčí s volným hrotem a velkoobjemových injekčních stříkaček. Při podrobném průzkumu pro jednotlivý objekt (RD ap.) se realizuje minimálně 15 bodových odběrů vzorků půdního vzduchu a stanovení objemové aktivity radonu, v případě větších zkoumaných ploch (pro více RD nebo v případě samostatných rozsáhlejších objektů - hal ap.) se postupuje při odběrech v síti 10 x 10 m. Pro výslednou kategorizaci se používá statistické vyhodnocení souboru zjištěných hodnot a rozmístění těchto hodnot v ploše stavebního pozemku.

Pro hodnocení plynopropustnosti se stanovují vybrané parametry v odpovídající úrovni 0,8 m pod povrchem terénu (přímým měřením plynopropustnosti či odvozením) a tyto údaje se kombinují s informacemi o hloubkovém vývoji geologického prostředí na konkrétní lokalitě. V každém případě je nutno v terénu realizovat vrtné práce, aby mohl být popsán geologický profil až na základovou spáru budoucího objektu. Jedině tak může být posouzena variabilita prostředí ve vertikálním směru a zároveň interpretovány zjištěné hodnoty objemové aktivity radonu z úrovně 0,8 m na celý profil budoucího kontaktu objekt - podloží.

Výsledkem průzkumu je v případě jednotlivých objektů jednoznačné stanovení radonového indexu pozemku (určení jedné z kategorií indexu - nízký, střední či vysoký), u rozsáhlých ploch potom mapa kategorizace stavební plochy s plošným vymezením jednotlivých kategorií radonového indexu. Při kategorizaci je využívána následující klasifikační tabulka :

Tab. 1: Tabulka pro stanovení radonového indexu pozemku podle objemové
aktivity radonu v půdním vzduchu a plynopropustnosti zemin.
Radonový
index
pozemku
Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu
CA(kBq.m-3)
nízkýCA<30CA<20CA<10
střední30<=CA<10020<=CA<7010<=CA<30
vysokýCA>=100CA>=70CA>=30
nízkástřednívysoká
Plynopropustnost zemin


Smysl radonového průzkumu

Průzkum pro stanovení radonového indexu pozemku před novou výstavbou má jednoduchý cíl - rozdělení ploch výstavby do několika kategorií s odlišnými požadavky na řešení, tedy snižování koncentrace radonu u nově postavených objektů. Zároveň musí být zajištěna reprodukovatelnost tohoto průzkumu (metodika musí být taková, aby při jejím dodržení a opakovaném měření byl získán i při např. odlišných klimatických podmínkách stejný výsledek).

V případě pozemků s nízkým radonovým indexem je pravděpodobnost výskytu nadlimitních hodnot (způsobených pronikáním radonu z podloží) u stávajících budov minimální. U nové výstavby se nepředepisují žádná speciální preventivní opatření, pokud jsou splněny obecné zásady při zakládání - kvalitní provedení běžné celistvé hydroizolace.

V případě středního a vysokého radonového indexu je možné očekávat, že u existujících budov bude v ojedinělých případech limitní hodnota překročena (zvláště v objektech bez izolací s prostupy pro radon). Proto byl u nové výstavby přijat systém preventivní ochrany, jehož cílem je i tyto případy vyloučit. Výsledek průzkumu tvoří základní podklad pro výběr dostatečných a přitom nepřemrštěných protiradonových opatření. Výběr a jednotlivé kombinace řešení odpovídají vždy konkrétnímu stupni radonového indexu pozemku, geologickým podmínkám a charakteru stavby včetně způsobu založení. Volba preventivního opatření je svým způsobem rutinní záležitost využívající především opatření prováděná v daném objektu z jiných důvodů (hydroizolace, vzduchotechnika ap.).

Smysl detailního průzkumu je tedy možno vyjádřit i ekonomicky. Nejdříve trochu jednoduché matematiky. Cena za detailní průzkum, kterým je buď potvrzen nízký radonový index pozemku a investor se dále nemusí protiradonovou ochranou zabývat, či je určena konkrétní míra indexu, je např. v případě jednotlivého RD cca 3 tis. Kč. Cena za vícenáklady na preventivní opatření je v případě středního radonového indexu a jednotlivého RD cca 10 - 20 tis. Kč. Cena za případná následná ozdravná opatření v objektu, kde byly zjištěny nadlimitní hodnoty ve vnitřním ovzduší objektu, je vyšší než 100 tis. Kč. Pro představu o výskytu jednotlivých kategorií indexu je možno uvést následující orientační čísla z archivu naší společnosti. Z cca 12000 zkoumaných ploch pro nové objekty bylo cca 40 % klasifikováno kategorií nízkého rizika, cca 50 % kategorií středního rizika a 10 % kategorií vysokého rizika.

Detailní průzkum a kategorizace radonového indexu pozemku navíc usnadňuje i rozdělení odpovědnosti jednotlivých účastníků procesu výstavby (měřící firmy, projektanta, dodavatele a případně subdodavatele).

Více podrobností najdete zde.

RADON v.o.s., Novákových 6, 180 00 Praha 8    e-mail : radon@comp.cz