REFERENCE

Úvod
Přehled publikací
Radonový workshop
Srovnávací měření
Úvod

RADON v.o.s. poskytuje služby na nejvyšší odborné úrovni. O úspěšnosti naší práce svědčí realizace více než 32000 zakázek ve 24leté historii naší firmy. Archiv společnosti obsahuje například výsledky stanovení radonového indexu pozemku (hodnocení radonového rizika plochy zástavby) z více než 17000 ploch různé velikosti po celém území České republiky (více než 310 000 odběrů vzorků a stanovení objemové aktivity radonu v půdním vzduchu).

Zástupci společnosti jsou autory metodiky Stanovení radonového indexu pozemku, podle níž se v České republice postupuje při hodnocení radonového rizika stavebních pozemků. Vydali jsme mnoho publikací, aktuální je zejména kniha Matěje Neznala a Martina Neznala Ochrana staveb proti radonu, kterou vydala Grada Publishing a.s. v roce 2009.

Od počátku své existence se společnost kromě komerčních aktivit podílí na řešení výzkumných úkolů v radonové problematice :

 • zpřesňování metodiky stanovení radonového indexu pozemku, resp. původně kategorizace radonového rizika základových půd;
 • sledování časových změn objemové aktivity radonu v půdním vzduchu;
 • sledování změn objemové aktivity radonu v půdním vzduchu s hloubkou;
 • problematika statistického hodnocení výsledků měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu;
 • vývoj a testování zařízení pro měření plynopropustnosti půd in-situ;
 • odvození parametru "radon availability";
 • porovnání prognózních map radonového rizika s výsledky detailních průzkumů stavebních pozemků;
 • porovnání výsledků radonových průzkumů stavebních pozemků a výsledků měření radonu ve vnitřním prostředí budov;
 • testování protiradonových bariér;
 • terénní měření rychlosti plošné exhalace radonu;
 • efektivita ozdravných opatření;
 • modelování distribuce radonu v půdním vzduchu;
 • odradonování objektů pomocí odsávání půdního vzduchu;
 • vývoj nových typů protiradonových opatření;

Výsledky řešení výzkumných úkolů byly presentovány na řadě domácích i mezinárodních konferencí (např. 5th Int. Symposium on the Natural Radiation Environment, Badgastein, 1991, 8th Int. Congress of I.R.P.A., Montreal, 1992, 2nd Int. Colloquium on Gas Geochemistry, Besancon, 1993, 6th Int. Symposium on the Natural Radiation Environment, Montreal, 1995, 9th Int. Congress of I.R.P.A., Wien, 1996, 4th Int. Colloquium on Gas Geochemistry, Roma, 1997, European Conference on Protection against Radon at Home and at Work, Praha, 1997, Int. Workshop on Radon in the Living Environment, Athens, 1999, 7th Int. Symposium on the Natural Radiation Environment, Rhodes, 2002, 7th Int. Conference on Gas Geochemistry, Freiberg, 2003, 4th European Conference on Protection against Radon at Home and at Work, Prague, 2004, International Workshop on Radon Data: Valorisation, Analysis and Mapping, Lausanne, 2005, 2nd European IRPA Congress on Radiation Protection, Paris, 2006, Conference Radon Risk - Time for More Effective Action, London, 2007, 5th Conference on Protection against Radon at Home and at Work, Prague, 2007, 33rd International Geological Congress, Oslo, 2008, International Radon Symposium - American Association of Radon Scientists and Technologists, Las Vegas NV, 2008, Radon Education Day, Illinois State University, 2008, Radon/Thoron Measurement and Mitigation Workshop, Ottawa, 2008, Conference Radon in Environment, Zakopane, 2009, Radon Education Day, Ciudad Rodrigo, Spain, 2010.). V následujícím přehledu jsou uvedeny nejdůležitější publikované práce.

RADON v.o.s., Novákových 6, 180 00 Praha 8    e-mail : radon@comp.cz