LEGISLATIVA

Legislativní souvislosti
Postup u nových staveb
Postup ve stávajících stavbách
Postup ve stávajících stavbách

Přístup k řešení radonové problematiky u stávajících staveb je upraven především v §6 odst. 5 zákona :

Ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi, u kterých úroveň ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší je vyšší než prováděcím právním předpisem stanovené směrné hodnoty a toto ozáření lze snížit takovým zásahem, s nímž spojené očekávané snížení zdravotní újmy je dostatečné k odůvodnění škod a nákladů spojených se zásahem, je vlastník budovy povinen usilovat o jeho snížení na úroveň, jakou lze rozumně dosáhnout při uvážení hospodářských a společenských hledisek. Přesahuje-li úroveň ozáření prováděcím právním předpisem stanovené mezní hodnoty, stavební úřad nařídí provedení nezbytných úprav na stavbě z důvodů závažného ohrožení zdraví, je-li to ve veřejném zájmu. O překročení směrných nebo mezních hodnot a o provedených zásazích musí vlastník budovy informovat nájemce.

Prováděcí předpis potom v několika paragrafech udává kriteria hodnocení staveb a příslušné směrné a mezní hodnoty. Přístup k měření a hodnocení obsahu radonu v obytných a pobytových místnostech staveb zůstává obdobný přístupu využívanému v nedávné minulosti, uvádějí se výsledky měření objemové aktivity radonu ( vzhledem k uvedené změně veličiny používané při měření a hodnocení).

Zvlášť jsou definované směrné hodnoty pro rozhodování o tom, zda má být ve zkolaudovaných stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi proveden zásah ke snížení stávajícího ozáření z přírodních radionuklidů. Tyto hodnoty jsou tedy určeny pro vyhledávací průzkum, pro řešení ozdravných opatření ve starších stavbách a pro posouzení výsledného stavu v nově postavených objektech, a činí 400 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti (tato hodnota se vztahuje se na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání), a 1 uSv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti.

Zásahem ke snížení stávajícího ozáření se přitom rozumí zejména úprava užívání místnosti, úprava výměny vzduchu, provedení stavebních úprav nebo jiné vhodné opatření. Vyhláška udává i údaje pro případnou optimalizační analýzu zásahu, tj. údaje o peněžním ekvivalentu pro posouzení efektivity navrhovaných opatření.

Ve specifických případech u starších objektů, kde byly směrné hodnoty překročeny, je možné získat státní příspěvek na podrobný průzkum, projekt a realizaci ozdravných opatření.

Nižší, tj. přísnější směrné hodnoty jsou stanoveny pro rozhodování o tom, zda mají být v projektovaných a stavěných budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi připravována a prováděna opatření proti pronikání radonu z podloží, stavebních materiálů a dodávané vody a proti zevnímu ozáření gama zářením ze staveních materiálů. Tyto hodnoty jsou určeny pro navrhování nových staveb v návaznosti na stanovený radonový index pozemku a činí 200 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti a 0,5 uSv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti.

Konečně jsou zde stanoveny i mezní hodnoty pro ozáření z přírodních radionuklidů ve zkolaudovaných stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi, kdy přichází v úvahu nařízení k provedení nezbytných úprav na stavbě z důvodů závažného ohrožení zdraví. Tyto hodnoty činí 4000 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti a 10 uSv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti.

I při měření a hodnocení, zda jsou překročeny uvedené směrné nebo mezní hodnoty, se postupuje podle metodik stanovených Státním úřadem pro jadernou bezpečnost v rámci vydávání příslušného povolení.

Aby byly pokryty všechny zdroje radonu v objektu, ve zmiňovaném paragrafu 6 zákona jsou v dalších odstavcích uvedeny i povinnosti výrobců a dovozců stavebních materiálů, resp. výrobců a dovozců balené vody a dodavatelů vody určené k veřejnému zásobování pitnou vodou.

Legislativní rámec řešení ochrany staveb proti radonu, stejně jako způsoby a prostředky pro vlastní řešení, jsou k dispozici. Zůstává jen na každém investorovi a projektantovi, jak se bude této otázce věnovat, aby byl výsledný stav v ovzduší objektu zcela vyhovující.

Více podrobností najdete zde.

RADON v.o.s., Novákových 6, 180 00 Praha 8    e-mail : radon@comp.cz