SLUŽBY

Stanovení radonového indexu
Měření radonu v budovách
Měření radonu ve vnitřním prostředí budov

RADON v.o.s. provádí :

  • předkolaudační měření v nových domech a v novostavbách
  • předkolaudační měření v rekonstruovaných objektech
  • měření ve stávající zástavbě


Cena :

Celková cena měření závisí na počtu měřících míst, tedy na počtu měřených místností. V případě jednotlivých měřených místností (např. měření v provozovně při změně užívání) činí 1600,- až 1800,- Kč + DPH. V případě typického rodinného domu (obvykle tři až čtyři měřené místnosti) 2500,- až 3200,- Kč + DPH. Uvedené ceny jsou celkové, konečné a zahrnují náklady na dopravu.

Podmínky měření :

Přístroje pro stanovení objemové aktivity radonu (elektretové dozimetry, nebo přístroje RADIM) jsou ve vybraných místnostech budovy umístěny alespoň týden. Určení objemové aktivity vychází z vyhodnocení odezvy přístroje - ze změřeného poklesu povrchového napětí elektretu, resp. z odečtu zaznamenaného počtu impulsů u přístroje RADIM.

Princip hodnocení naměřených hodnot :

Kritéria hodnocení vycházejí z ustanovení § 6 Zákona č. 18/97 Sb. ve znění zákona č. 13/2002 Sb. a § 93 až 97 vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. Směrné hodnoty ozáření osob v důsledku výskytu radonu a produktů jeho přeměny ve vnitřním ovzduší staveb definované jako kritéria, která indikují nutnost snižovat ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů, jsou stanoveny v § 95. Směrné hodnoty slouží jako základní vodítko pro rozhodování o tom, zda stavba byla provedena s dostatečnou ochranou proti pronikání radonu z podloží, stavebních materiálů a dodávané vody, nebo vyžaduje dodatečná opatření ke snížení výskytu radonu ve vnitřním ovzduší.

Směrná hodnota pro rozhodování o tom, zda mají být v projektovaných a stavěných budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi připravována a prováděna opatření proti pronikání radonu z podloží, stavebních materiálů a dodávané vody, je uvedena v § 95 odst. 4 písm. a) Vyhlášky. Tímto kritériem je průměrná roční hodnota objemové aktivity radonu (OAR) 200 Bq.m-3 pro obytné nebo pobytové místnosti.

Směrná hodnota pro rozhodování o tom, zda má být ve zkolaudovaných stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi proveden zásah ke snížení stávajícího ozáření z přírodních radionuklidů, je podle § 95 odst. 1 písm. a) hodnota OAR 400 Bq.m-3 pro obytné nebo pobytové místnosti.

Tyto hodnoty se vztahují na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání.

Objemová aktivita radonu v ovzduší budov v průběhu roku kolísá v závislosti na meteorologických podmínkách a dalších faktorech. Krátkodobé měření OAR, realizované tehdy, jestliže z časových důvodů není možné použít dlouhodobé integrální dozimetry, slouží jako odhad roční průměrné hodnoty. Měření by se pokud možno mělo uskutečnit za podmínek, kdy lze očekávat vyšší výskyt radonu v objektu - tzv. konzervativní podmínky (uzavřený, vytápěný objekt, s omezenou výměnou vzduchu).

Více podrobností najdete zde.

RADON v.o.s., Novákových 6, 180 00 Praha 8    e-mail : radon@comp.cz