MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

Systém RM-2 (radonový index pozemku)
Odběrová souprava
Přístroj RADON-JOK
Přístroj pro měření plynopropustnosti in situ RADON - JOK

Použití výrobku

Přístroj je určen k měření plynopropustnosti zemin a hornin in situ (tzv. "efektivní plynopropustnost pro radon"). Jeho robustnost a principiální jednoduchost zaručuje po důkladném proškolení bezporuchovou funkci i při zacházení v polních podmínkách. Uvedený přístroj lze použít zvláště při průzkumných a výzkumných pracích hodnocení radonového rizika, další možnosti využití lze spatřovat v oborech inženýrské geologie, geotechniky ap.

Výstupem měření je hodnota plynopropustnosti stanovená dle teoretických vztahů, zohledňujících ideální modelové podmínky ("efektivní plynopropustnost"). Rozsah přístroje je omezen zhora v oblasti dobrých propustností (vlastní odpor přístroje odpovídá času cca 3 s, minimální měřitelný čas je stanoven na 7 s), zdola v oblasti malých propustností je omezen pouze relativně časem měření.

Princip a funkce přístroje

Přístroj pracuje na principu vysávání plynu ze zeminového prostředí pod stálým, přesně nastavitelným tlakovým rozdílem. Kontakt mezi přístrojem a zeminovým prostředím je zprostředkován sondou umístěnou v definované hloubce proměřovaného půdního profilu.

Plynopropustnost se vyhodnocuje na základě průtoku vzduchu vysávaného z definovaného povrchu zeminy v určité hloubce. Gumovým vakem, v němž je vyvozen podtlak tíhou závaží, je ze zeminy prostřednictvím speciální trubkové sondy vysáván vzduch. Objem vzduchu, který lze přesně odvodit z velikosti roztažení vaku, vysátý ze zeminy, a čas, za který k tomu došlo, jsou vstupními veličinami k okamžitému stanovení plynopropustnosti in situ pro účely hodnocení radonového rizika.

K vyvození tlakového rozdílu je použit vrapový vak o aktivním objemu 0,002 m3, na který působí tíha závaží (konstantní podtlak při jednom závaží 2,16 kPa, při dvou závaží 3,73 kPa). Průtok je snímán jako posuv dna vaku za jednotku času. Výhoda řešení spočívá zvláště v nezávislosti na jakémkoliv druhu energie (stlačený vzduch, elektřina) pro vyvození podtlaku a měření průtoku. Tyto ukazatele jsou pro práci v terénu i pro cenu výrobku významné. Definovaný povrch zeminy či horniny vznikne zaražením trubkové sondy s nasunutým hrotem na konci do určité hloubky a vytlačením tohoto hrotu pomocí prorážecího drátu uvnitř trubky o přesnou distanci. Tím vznikne definovaný válcový povrch pro měření. Tlakový rozdíl je z vaku převeden hadičkou k hornímu konci trubkové sondy.

Princip přístroje a sondy se stal předmětem přihlášky užitného vzoru. Teoreticky vychází daný způsob měření z Darcyho zákona (teoretické shrnutí - např. Matolín et al. Výzkum radonového rizika z geologického podloží ČR, Přf UK Praha 1992, str. 32 a násl.).

Konstrukce sondy používané pro měření vychází ze zkušeností s obdobným zařízením pro odběr vzorků při měření objemové aktivity radonu. Oproti tomuto standartnímu typu byla pouze zvětšena délka stopky hrotu. Jedná se tedy o hladkou ocelovou trubku vnějšího průměru 12 mm (dodávané délky standard cca 1 m). Do jejího spodního otvoru je zasunuta 45 mm dlouhá stopka železného hrotu. Takto sestavená sonda se běžným kladivem zatluče do požadované hloubky půdního profilu. Poté se pomocí prorážecího drátu zasunutého horním otvorem trubky vyrazí hrot tak, aby konec jeho stopky byl 5 mm od dolního okraje trubky. Takto je vytvořen aktivní prostor sondy o jednotné délce 50 mm.


Přístroj RADON-JOK obsahuje :
 • vlastní propustoměr RADON-JOK 1 ks
 • gumová hadice 14/2 1 ks
 • transportní skříňka 1 ks
 • prorážecí drát 108 mm 2 ks
 • závaží 2 ks
 • vytahovací tyč 2 ks
 • distanční podložka 1 ks
 • stavěcí šroub 1 ks
 • zatloukací hlava 1 ks
 • tužkové baterie 1,5 V 4 ks
 • olovnice 1 ks - dokumentace 1 ks
 • nomogram 1 ks
 • odběrová tyč 1,05 m 5 ks
 • hroty 300 ks       

       


RADON v.o.s., Novákových 6, 180 00 Praha 8    e-mail : radon@comp.cz